Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jedním z cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 8. června 2009 č. 729 je přehodnocení priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vazbě na potřeby udržitelného rozvoje ČR. Odpovědnost za uskutečňování tohoto opatření má Rada pro výzkum vývoj a inovace, která připravila základní principy, podle kterých budou přijímány nové priority.

Nově budou priority stanoveny jako určitý konkrétní předmět státního zájmu, který bude kombinací dlouhodobého cíle a multioborového zaměření, a který bude celospolečensky uplatnitelný a žádoucí, pro jehož dosažení má ČR dostatečné materiální a personální podmínky, který bude v dlouhodobém horizontu řešitelný, a který je dosažitelný prostřednictvím výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tím dojde k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací, která tak bude lépe odpovídat klíčovým potřebám rozvoje české společnosti.

 

 

Nové priority byly schváleny vládou v červenci 2012 (více v sekci Novinky).