Novinky

 • 06.05.2013

  Plán implementace priorit schválen RVVI

  Na základě vládou schválených priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací probíhaly od září 2012 aktivity vedené Úřadem vlády vedoucí k vytvoření Plánu implementace priorit - tematickému a časovému plánu pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2020 v rámci účelové podpory ve vazbě na tyto priority a NP VaVaI s jasným vymezením odpovědností jednotlivých poskytovatelů. Na vypracování plánu implementace se podíleli všichni relevantní poskytovatelé účelové podpory VaVaI.

  Tento dokument pod názvem "Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací" byl podle harmonogramu schválen RVVi na jejím 282. zasedání dne 26. dubna 2013. Dokument je nyní předložen do meziresortního připomínkového řízení.

  Zápis z 282. zasedání RVVI je možné zhlédnout zde.

 • 24.07.2012

  Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje schváleny vládou ČR

  Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. července 2012 č. 552 schválila Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Kompletní dokumentaci lze nalézt na stránkách RVVI zde.

  Spolu se schválením priorit vláda zadala RVVI zpracovat podrobný návrh implementace těchto priorit včetně způsobu kontroly a vyhodnocování její realizace, který by vláda měla schválit do 30. června 2013.

 • 07.05.2012

  Návrh priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválen RVVI

  Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na svém 272. jednání dne 27. dubna 2011 schválila návrh priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Schválené priority nyní vstupují do meziresortního připomínkového řízení, s jehož vypořádáním bylo pověřeno předsednictvo RVVI ve spolupráci s příslušným zpravodajem.

 • 06.02.2012

  Návrh priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

  Dne 30. ledna 2012 schválila Koordinační rada expertů znění Závěrečných zpráv expertních panelů a také zastřešující Souhrnné zprávy, shrnující návrhy jednotlivých panelů do jednoho dokumentu. Souhrnná zpráva a Závěrečné zprávy expertních panelů tvoří první návrh priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tento materiál bude nyní předmětem posouzení panelem poskytovatelů podpory VaVaI, který by měl do konce února 2012 určit rámcovou výši finančních prostředků, které na jednotlivé prioritní oblasti budou vyčleněny.

 • 30.11.2011

  Činnost expertních panelů ukončena

  Od začátku října do konce listopadu 2011 probíhala činnost šesti expertních panelů, ustavených ke každé prioritní oblasti. Konečným cílem činnosti každého panelu byl ke každé prioritní oblasti návrh prioritních cílů pro VaVaI, prostřednictvím kterých by VaVaI měl přispívat k (i) eliminaci nejvýznamnějších existujících a očekávaných hrozeb české společnosti, hospodářství a životního prostředí a (ii) využití příležitostí pro úspěšný rozvoj ČR.

  V průběhu tohoto dvouměsíčního období se každý expertní panel sešel na třech jednodenních workshopech; činnost probíhala také prostřednictvím on-line aplikací umístěných na extranetu webových stránek www.priority2030.cz.

 • 03.10.2011

  Složení expertních panelů schváleno

  Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 267. zasedání dne 30. září 2011 schválila na návrh Koordinační rady expertů pro přípravu národních priorit VaVaI složení jednotlivých expertních panelů. Rada pro výzkum, vývoj a inovace o tom informovala na svých stránkách www.vyzkum.cz.

  Společně se složením expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila také složení Panelu poskytovatelů podpory VaVaI, který do projektu tvorby priority VaVaI zasáhne v první polovině roku 2012. Informace a výstupy z 267. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace lze nalézt na následujícím linku: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=605116

 • 24.06.2011

  Výzva k nominacím na členy expertních panelů

  Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 266. zasedání dne 24. června 2011 schválila na návrh Koordinační rady expertů pro přípravu národních priorit VaVaI názvy a zaměření jednotlivých expertních panelů, a současně zveřejňuje výzvu k nominacím na členy do těchto expertních panelů.

  Výzva k nominacím na členy expertních panelů

  Usnesením vlády ze dne 6. dubna 2011 č. 244 byly schváleny Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem procesu tvorby národních priorit bude stanovení priorit ve formě dlouhodobých cílů, odrážejících na vládní či státní úrovni definované společenské a hospodářské potřeby české společnosti.

  Proces tvorby národních priorit řídí Koordinační rada expertů, která navrhla a následně Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila počet a zaměření expertních panelů (Příloha 2).

  Expertní panely budou ustaveny pro stanovené oblasti a budou pro tyto oblasti zpracovávat příslušné prioritní cíle. Panely budou složeny z odborníků z ...  více

 • 21.06.2011

  Konference Foresight a příprava priorit výzkumu, vývoje a inovací

  Technologické centrum AV ČR uspořádalo konferenci, na které byly zástupcům odborné veřejnosti představeny přístupy a východiska k tvorbě priorit orientovaného VaV.

  Prezentace z této konference jsou k dispozici zde:

  Příprava návrhu národních priorit orientovaného výzkumu a vývoje - Rudolf Haňka, University of Cambridge, člen RVVI a předseda Koordinační rady expertů pro přípravu národních priorit VaVaI

  Přehled využití foresightu jako nástroje pro tvorbu strategických dokumentů na národní úrovni - Michael Keenan, Directorate for Science, Technology and Industry, OECD, Paris

  Metodika stanovení národních priorit orientovaného výzkumu a vývoje - Karel Klusáček, Technologické centrum AV ČR

   

 • 11.05.2011

  Koordinační rada expertů pro přípravu národních priorit VaVaI jmenována

  V návaznosti na vládou schválené Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byli na 264. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. dubna 2011 jmenováni členové Koordinační rady experů pro přípravu priorit VaVaI. 

  Hlavní úlohou Koordinační rady expertů bude zajištění koordinace a spolupráce mezi jednotlivými expertními panely (dodržování stejné metodiky, zajištění kompatibility výstupů z jednotlivých expertních panelů apod.). Koordinační rada se bude také podílet na zpracování výstupů z procesu identifikace národních priorit VaVaI. Koordinační rada má 15 členů. Vzhledem k úkolům a způsobu ustanovení Koordinační rady expertů je členství v ní nezastupitelné.

  Složení koordinační rady expertů naleznete zde.

 • 28.04.2011

  Vláda schválila Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

  Vláda na svém jednání dne 6. dubna 2011 schválila Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které definují postup přípravy nových priorit. Nové priority: (1) musí řešit současné a budoucí socioekonomické potřeby ČR v horizontu cca 10 let, (2) daná potřeba musí být řešitelná prostřednictvím VaV, (3) nové priority musí být konkrétní a reálné – musíme mít v ČR odpovídající úroveň personální a materiální, (4) výsledek dosažený řešením priorit musí být aplikovatelný a využitelný v ČR, (5) priority budou připravovat uznávaní odborníci podle relevantních analýz, ve druhé etap přípravy se do procesu zapojí i ty resorty, které jsou poskytovateli podpory na VaV. Nové priority budou připraveny do 30. června 2012. Více informací naleznete zde.