Výzva k nominacím na členy expertních panelů

24.06.2011

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 266. zasedání dne 24. června 2011 schválila na návrh Koordinační rady expertů pro přípravu národních priorit VaVaI názvy a zaměření jednotlivých expertních panelů, a současně zveřejňuje výzvu k nominacím na členy do těchto expertních panelů.

Výzva k nominacím na členy expertních panelů

Usnesením vlády ze dne 6. dubna 2011 č. 244 byly schváleny Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem procesu tvorby národních priorit bude stanovení priorit ve formě dlouhodobých cílů, odrážejících na vládní či státní úrovni definované společenské a hospodářské potřeby české společnosti.

Proces tvorby národních priorit řídí Koordinační rada expertů, která navrhla a následně Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila počet a zaměření expertních panelů (Příloha 2).

Expertní panely budou ustaveny pro stanovené oblasti a budou pro tyto oblasti zpracovávat příslušné prioritní cíle. Panely budou složeny z odborníků z různých oborů, kteří mohou přispět k řešení otázek spojených s danými příležitostmi či hrozbami. Tímto způsobem bude zajištěno, že k řešení dané problematiky bude přistupováno multidisciplinárním způsobem, který je pro stanovení konkrétních věcných dlouhodobých cílů nutný. Informace o úloze expertních panelů jsou obsaženy v Příloze 1. Práce v panelech bude přiměřeně honorována.

Okruh osob, které mohou kandidáty do expertních panelů nominovat, není nijak omezen včetně samonominace.

Kritériem pro nominace do expertních panelů bude:

  1. kvalifikovanost a zkušenosti v relevantních vědních oborech;
  2. schopnost posuzování oboru své specializace v širších (společenských, ekonomických a environmentálních) souvislostech;
  3. připravenost podílet se na časově náročné práci.

Tím, že nominovaný vyplní formulář, potvrzuje, že s nominací souhlasí.

V rámci nominací je třeba uvést:

  1. údaje o nominovaném: jméno a příjmení, tituly, zaměstnavatel, kontaktní spojení
  2. údaje o zaměstnavateli (pokud existuje): název instituce
  3. uvedení oborového zaměření nominovaného
  4. zájem nominovaného o činnost v příslušných panelech (dle přílohy 2)
  5. stručný profesní životopis (max. 2 strany)

Nominace je možné zasílat výhradně prostřednictvím on-line formuláře (na jiné formy nebude brán zřetel), a to do 15. srpna 2011.

Na základě předložených nominací Koordinační rada expertů předloží Radě pro výzkum, vývoj a inovace návrh na obsazení jednotlivých expertních panelů.

Příloha 1: Základní informace o přípravě priorit
Příloha 2: Názvy a stručné charakteristiky jednotlivých panelů expertů