Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jedním z cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 (dále jen "NP VaVaI") schválené usnesením vlády České republiky ze dne 8. června 2009 č. 729 je přehodnocení priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vazbě na potřeby udržitelného rozvoje ČR. Odpovědnost za uskutečňování tohoto opatření má Rada pro výzkum vývoj a inovace (RVVI), která připravila základní principy, podle kterých budou přijímány nové priority.

Odpovědnost za přípravu priorit je Radě pro výzkum a vývoj dále dána ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb., a Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.

Důvodem pro přehodnocení priorit je skutečnost, že dosavadní priority aplikovaného výzkumu byly formulovány velmi komplexně, chybělo jim dostatečné zacílení na oblasti, které by reagovaly na potřeby společnosti, zejména na společenský a hospodářský rozvoj ČR. Nízký stupeň koncentrace veřejných zdrojů na vybrané oblasti vedl k podfinancování významných výzkumných směrů, které jsou schopny dosahovat v oblasti základního výzkumu průlomových objevů a v oblasti aplikovaného výzkumu přinášet řešení, která mohou významně přispět k růstu konkurenceschopnosti ČR a k naplňování důležitých potřeb rozvoje společnosti. Programy podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), prostřednictvím nichž je rozdělována značná část účelové podpory, se sice zpravidla odkazují na priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, avšak skutečná vazba programů na priority je nezřídka spíše formální. Bohužel tento stav je dán absencí konečných rozhodnutí na úrovni vlády, kdy v konečném důsledku došlo k upřednostňování vlivu zájmových skupin před přístupem zohledňujícím požadavky společnosti a možnosti a kapacity VaVaI v ČR.

Nově budou priority stanoveny jako určitý konkrétní předmět státního zájmu, který bude kombinací dlouhodobého cíle a multioborového zaměření, a který bude celospolečensky uplatnitelný a žádoucí, pro jehož dosažení má ČR dostatečné materiální a personální podmínky, který bude v dlouhodobém horizontu řešitelný, a který je dosažitelný prostřednictvím výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tím dojde k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací, která tak bude lépe odpovídat klíčovým potřebám rozvoje české společnosti. Podrobnější popis těchto nových principů tvorby priorit a popis dalšího postupu tvorby priorit, které schválila vláda ČR 6. dubna 2011, jsou k dispozici zde:

Vlastní proces tvorby priorit bude rozdělen do dvou na sebe navazujících etap a bude se řídit několika hlavními zásadami, které přispějí k jeho úspěšnému provedení. Těmito zásadami jsou odbornost, otevřenost a transparentnost celého procesu přípravy.

V první etapě budou vypracovány výhledové studie zaměřené na identifikaci budoucích potřeb rozvoje české společnosti v horizontu 15 – 20 let. Dále to budou kvalitní analytické podklady výzkumného a aplikačního potenciálu ČR, včetně identifikace jeho slabých a silných míst (SWOT analýza systému VaVaI), výzkumných kapacit a potenciálu pro inovace.

V druhé fázi procesu tvorby priorit bude provedena hlubší strukturace identifikovaných příležitostí, potřeb a problémových oblastí. S využitím analytických podkladů připravených v 1. etapě budou stanoveny dlouhodobé národní priority dosažitelné s využitím VaVaI. Pro každý dílčí cíl budou definovány vhodné indikátory, jejichž naplňování bude předmětem průběžného hodnocení.

Priority, které se nově stanou součástí NP VaVaI, budou následně využívány při přípravě programů VaVaI pro poskytování účelové podpory. Nezbytné ovšem bude promítnout tyto priority i do poskytování institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací, a to tak, že dojde ke změně systému hodnocení VaVaI a metodika hodnocení výsledků VaVaI bude při vlastním hodnocení zohledňovat i tyto priority, resp. zda a do jaké míry hodnocené výsledky naplňují definované priority. Rovněž budou nové priority využívány při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI, jak je stanoveno zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

 

Koordinační rada expertů

Hlavní úlohou Koordinační rady expertů bude zajištění koordinace a spolupráce mezi jednotlivými expertními panely (dodržování stejné metodiky, zajištění kompatibility výstupů z jednotlivých expertních panelů apod.). Koordinační rada se bude také podílet na zpracování výstupů z procesu identifikace národních priorit VaVaI. Koordinační rada má 15 členů. Vzhledem k úkolům a způsobu ustanovení Koordinační rady expertů je členství v ní nezastupitelné.

Složení koordinančí rady expertů:

prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D, FEng. - předseda 
PhDr. Pavel Baran, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
RNDr. Jan Hrušák, CSc.
Ing. Pavel Komárek, CSc.
PhDr. Miroslava Kopicová
prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c.
Ing. Luděk Niedermayer
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.